Batman Japanese Import - Wave 3

Batman Japanese Import - Wave 3: Bane $115
Batman Japanese Import - Wave 3: Batgirl $125
Batman Japanese Import - Wave 3: Catwoman $115